Ανακοινώσεις

Η "ΣΤΟΧΕΥΣΗ" πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης εργαζομένων στις Κυκλάδες

Κοινωνία 12/05/2022 10:14

Η "ΣΤΟΧΕΥΣΗ" πρόκειται να υλοποιήσει ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στις Κυκλάδες, μέσω ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ και ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-learning).

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο πρόγραμμα.

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 500€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τμήματα:

Ειδικός στη συνδυαστική ανάπτυξη περιεχομένου και γλώσσας

(Content and Language Integrated Learning-CLIL

Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης

Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

Ειδικός Social Media Marketing


Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Αντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

2. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται • Α.Φ.Μ. • Α.Μ.Κ.Α

3. Τίτλο σπουδών

4. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, ή θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, η οποία θα απευθύνεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στην οποία να δηλώνει ότι:

Αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος (ή εποχικά εργαζόμενος/η) του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............».

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας* από τον ΕΦΚΑ. (https://apps.ika.gr/eCertRegistered/).

6. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα

*Περιορισμένος αριθμός αιτήσεων

Προσοχή η ΥΔ από gov.gr επειδή πρέπει να έχει ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία αίτησης παρακαλούμε να μας την στείλετε μαζί με τα δικαιολογητικά πρωινές ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώστε μέσα στην ημέρα να έχουμε χρόνο να σας την καταθέσουμε.

Πληροφορίες και αιτήσεις ΤΗΛ: 22810-82302
Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-17:00 – ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1, Βαπόρια, E-MAIL: info@stoxefsi.gr