Ανακοινώσεις

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

05/03/2021 10:41
Επιδοτούμενα  Προγράμματα Κατάρτισης σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΟΕ πρόκειται να υλοποιήσει ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στις Κυκλάδες, μέσω ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ και ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-learning)

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ή εποχικά εργαζόμενοι, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τμήματα

1. Τεχνικός Συγκολλήσεων & Κοπής Μετάλλων – 70 ΩΡΕΣ

2. Τεχνίτης Ελασματουργός– 70 ΩΡΕΣ

3. Τεχνίτης Σωληνουργός – 70 ΩΡΕΣ

4. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών – 70 ΩΡΕΣ

5. Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων – 70 ΩΡΕΣ

Υποβολή αιτήσεων έως 26/3/2021

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

· Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

· Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)

· Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: i. ο Α.Φ.Μ. ii. ο Α.Μ.Κ.Α iii. ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.

Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης: Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, ο οποίος να αποδεικνύει σχέση μισθωτής εργασίας κατά το 2021 ή κατά το 2ο εξάμηνο του 2020, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr. Διαδρομή: μενού ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - υπομενού ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης. Συνέχεια: ΕΙΣΟΔΟΣ στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Συνέχεια: είτε με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ, είτε με κωδικούς ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ. Συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος/η κατά τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό του/της Λογαριασμό Ασφάλισης, έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης, και η εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον ιδιωτικό τομέα ή Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης (λογότυπο, ΑΦΜ), συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, στην οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος/η έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης, και η εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον ιδιωτικό τομέα.

o Για τους εργαζόμενους σε αναστολή : Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.

o Για τους εποχικά εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα1 , η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από το Έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη ή από τη βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον εργοδότη ή από βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή από αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

· Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN, του οποίου θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

· Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο Ε.Β.Ε.Π.) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

ΣΥΡΟΣ ΤΗΛ: 22810-82302 Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-17:00 - ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1, Βαπόρια, E-MAIL: info@stoxefsi.gr

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ή εποχικά εργαζόμενοι, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τμήματα

1. Γευσιγνώστης Οίνων – 100 ΩΡΕΣ

2. Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων – 80 ΩΡΕΣ

3. Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού – 80 ΩΡΕΣ

4. Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων – 100 ΩΡΕΣ

5. Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών προϊόντων – 100 ΩΡΕΣ

Υποβολή αιτήσεων έως 12/3/2021

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)

3. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

o Για τους εργαζόμενους:

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση η οποία εξάγεται ως εξής:

https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET > ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIXNET > ΑΠΟΣΤΟΛΗ > ΑΜΚΑ > ΕΙΣΟΔΟΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΕΔΩ > ΕΚΤΥΠΩΣΗ > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ PDF > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ή πλήρης Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης σε PDF με ημερομηνία ηλεκτρονικής εκτύπωσης από 1/2002 έως και 1 μήνα πριν την ανακοίνωση της πρόσκλησης (https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml) ή Βεβαίωση πλήρους κατάστασης ενσήμων από ΕΦΚΑ .

 Απόδειξη μισθοδοσίας μηνός Φεβρουαρίου

 Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ 2020 του Ωφελούμενου που εξάγεται ως εξής: https://employees.yeka.gr/ > ΚΩΔΙΚΟΙ TAXISNET > ΕΙΣΟΔΟΣ > ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ > ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ > ΕΠΙΛΟΓΗ Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ > ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ > ΕΠΙΛΟΓΗ Ε4 2020 > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ PDF > ΑΝΑΡΤΗΣΗ).

o Για τους εργαζόμενους σε αναστολή : Επιπροσθέτως: Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ (εξάγεται µε τους κωδικούς taxisnet στο link https://supportemployees.services.gov.gr/ ).

o Για τους εποχικά εργαζόμενους:

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ η οποία εξάγεται ηλεκτρονικά ως εξής: https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET > ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIXNET > ΑΠΟΣΤΟΛΗ > ΑΜΚΑ > ΕΙΣΟΔΟΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΕΔΩ >ΕΚΤΥΠΩΣΗ > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ PDF > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ή Πλήρης Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης σε PDF με ημερομηνία ηλεκτρονικής εκτύπωσης από 1/2002 ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης του ασφαλιστικού βίου έως και 1 μήνα πριν την ανακοίνωση της πρόσκλησης (https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml ) ή Βεβαίωση πλήρους κατάστασης ενσήμων από ΕΦΚΑ .

 Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ συνοδευόμενη από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη και από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN, του οποίου θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

ΤΗΛ: 22810-82302 Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-17:00 - ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1, Βαπόρια, ΣΥΡΟΣ E-MAIL: info@stoxefsi.gr