Ανακοινώσεις

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στις Κυκλάδες μέσω e-learning

10/06/2021 10:47
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στις Κυκλάδες μέσω e-learning

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΟΕ πρόκειται να υλοποιήσει ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στις Κυκλάδες, μέσω ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ και ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-learning)

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Τμήματα:

Οι τίτλοι των αντικειμένων αποτυπώνεται παρακάτω:

1 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 120 ώρες

2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 120 ώρες

3 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 120 ώρες

4 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 120 ώρες

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

2. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)

3. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο : · Α.Φ.Μ. , · Α.Μ.Κ.Α

4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

5. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ1 , ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας).

6. Ειδικά για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην

επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών 1 στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑΣελίδα 19 από 23 για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

7. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Νομαρχιακά Μητρώα (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.) στην οποία να δηλώνει ότι: i. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, ii. Την επωνυμία της επιχείρησης iii. Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης iv. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων 8. Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας για ΑΣΕΠ, την οποία μπορεί να εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το www.efka.gov.gr, στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους/Βεβαίωση για ΑΣΕΠ και επιλέγοντας: Είσοδος στην υπηρεσία /Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET & ΑΜΚΑ.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-17:00 - ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1, Βαπόρια, ΣΥΡΟΣ ΤΗΛ: 22810-82302 E-MAIL: info@stoxefsi.gr